21/09/2016

Obowiązek ubezpieczenia gospodarstwa rolnego.

By grawertop

powodz_1997Prowadzenie gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni areału przekraczającej jeden hektar, i jednoczesne odprowadzanie podatku rolnego, niesie za sobą obowiązek wykupienia obowiązkowych ubezpieczeń. Przede wszystkim chodzi tutaj o ubezpieczenie OC rolników, oraz o ubezpieczenie zabudowań gospodarczych. Z obowiązku zwolnieni są rolnicy o mniejszych uprawach, oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, takie jak Spółdzielnie Rolnicze, spółki z o.o. czy też spółki akcyjne prowadzące rolnicza działalność gospodarczą. Warto tutaj jednak poznać nieco bliżej kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem, aby przekonać się, iż nie jest to wcale dodatkowym obciążeniem dla rolnika, a raczej rozwiązaniem stworzonym z myślą o bezpieczeństwie rolnika.

Korzyści płynące z obowiązkowego ubezpieczenia.

Nie da się ukryć, iż ubezpieczenie, niezależnie od swojej postaci, zawsze ma za zadanie zabezpieczyć osobę ubezpieczoną przed negatywnymi konsekwencjami jakichkolwiek nieprzewidzianych wydarzeń. Tak samo jest w tym przypadku, gdzie obowiązkowe OC rolników zapewnia im pokrycie przez ubezpieczalnię, ewentualnych kosztów rekompensat na rzecz osób trzecich, które doznały strat w wyniku prowadzenia działalności rolniczej. Straty mogą dotyczyć zarówno mienia jak i zdrowia. Warto pamiętać, iż w latach ubiegłych, w przypadku braku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, rolnicy zmuszeni byli do pokrywania tego typu kosztów z własnej kieszeni. Niestety nie zawsze posiadając odpowiednie kwoty na ten cel, byli zmuszeni do zaciągania kredytów, bądź też odsprzedania maszyn lub ziemi, co z reguły wiązało się z ograniczeniem działalności rolniczej, lub też z jej okresowym zawieszeniem. Dlatego też trzeba przyznać, iż poniesienie rocznego kosztu ubezpieczenia, jest rozwiązaniem bardziej korzystnym, nie wywierającym negatywnego wpływu na działalność gospodarstwa, ani też na jego płynność finansową.

Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych.

Drugą formą obowiązkowego ubezpieczenia nakładanego na rolnika przez ustawę, jest ubezpieczenie gospodarstw rolnych od skutków działania sił przyrody. Dzięki temu ubezpieczeniu w przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych ubezpieczalnia będzie pokrywać koszty ewentualnych zniszczeń w zabudowie rolniczej. Do najważniejszych przypadków, w których tego typu ubezpieczenie będzie przydatne należy bez wątpienia zaliczyć:

  • Powódź
  • Zaprószenie ognia
  • Wyładowania atmosferyczne
  • Silne wichury, gradobicia

Są to więc zagrożenia, z którymi można się zetknąć praktycznie każdego dnia. Nigdy nie wiadomo do końca, kiedy nagle się zachmurzy, a silna wichura z gradobiciem dokona pokaźnych zniszczeń w zabudowie rolniczej.

Generalnie trzeba powiedzieć, iż pakiet obowiązkowego ubezpieczenia dla rolnika jest bardzo dobrze przemyślanym rozwiązaniem, które w dłuższej perspektywie ma za zadanie zapewnić gospodarstwom rolnym możliwość trwania, nawet jeśli zdarzenia losowe mogłyby doprowadzić do upadku gospodarstwa.